با مردی كه در حال عبور بود برخورد کردم

اوو!! معذرت میخوام

من هم معذرت میخوام ,دقت نکردم

http://www.iranalive.org

ما خیلی مؤدب بودیم ، من و این غریبه ,خداحافظی كردیم و به راهمان ادامه دادیم

http://www.iranalive.org

 اما در خانه با آنهایی كه دوستشان داریم چطور رفتار می كنیم

http://www.iranalive.org

 

كمی بعد ازآنروز، در حال پختن شام بودم.دخترم خیلی آرام كنارم ایستاد همینكه برگشتم به اوخوردم وتقریبا" انداختمش با اخم گفتم: ”اه !! ازسرراه برو كنار“  

 

http://www.iranalive.org

 

قلب کوچکش شکست و رفت

http://www.iranalive.org

نفهمیدم كه چقدر تند حرف زدم

http://www.iranalive.org

وقتی توی رختخوابم بیدار بودم صدای آرام خدا در درونم گفت: وقتی با یك غریبه برخورد میكنی ، آداب معمول را رعایت میكنی
اما با بچه ای كه دوستش داری بد رفتار میكنی

 

http://www.iranalive.org

برو به كف آشپزخانه نگاه كن. آنجا نزدیك در، چند گل پیدا میكنی .آنها گلهایی هستند كه او برایت آورده است.خودش آنها را چیده. صورتی و زرد و آبی

 

http://www.iranalive.org

آرام ایستاده بود كه سورپرا یزت بكنه

http://www.iranalive.org

 

 

هرگز اشكهایی كه چشمهای كوچیكشو پر كرده بود ندیدی

 

http://www.iranalive.org

در این لحظه احساس حقارت كردم

http://www.iranalive.org

اشكهایم سرازیرشدند.آرام رفتم و كنار تختش زانو زدم

 

http://www.iranalive.org

بیدار شو كوچولو ، بیدار شو. اینا رو برای من چیدی؟ 

 http://www.iranalive.org

گفتم دخترم واقعاً متاسفم از رفتاری كه امروز داشتم
نمیبایست اون طور سرت
داد بکشم

گفت :اشکالی نداره من به هر حال دوستت دارم مامان

من هم دوستت دارم دخترم
و گلها رو هم دوست دارم
مخصوصا آبیه رو

http://www.iranalive.org

گفت : اونا رو كنار درخت پیدا کرد م ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن
میدونستم دوستشون داری ، مخصوصا آبیه رو

 

آیا میدانید كه اگر فردا بمیرید شركتی كه در آن كار میكنید به آسانی در ظرف یك روز برای شما جانشینی می آورد؟

http://www.iranalive.org

 

اما خانواده ای كه به جا میگذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد كرد.

http://www.iranalive.org

 

و به این فكر كنید كه ما خود را وقف كارمیكنیم و نه خانواده مان

  http://www.iranalive.org

 

چه سرمایه گذاری
 ناعاقلانه ای
!!

 اینطور فكر نمیكنید؟!!
 به راستی كلمه

“خانواده“ یعنی چه ؟؟

 

http://www.iranalive.org