زندگی قصه ی آن مرد یخ فروشیست ،‌

كه از او پرسیدند :فروختی؟

گفت: نخریدند ، تمام شد 

زندگی یعنی ...؛

زندگی یک موهبت است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/

زندگی یک فراغت است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی یک شاهکار است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی یک سیاحت است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی تحسین است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی فراوانیست
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی گوهر است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی جنبش است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی هم آهنگی است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی اشتیاق است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی دیوانگیست
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی تقدیر است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی یک هدف است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی یک معماست
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی یک افسانه است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی لذت است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی ماجراجویی است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی احساس است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی قدردانیست
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی جادوست
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی خوشنودیست
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی مراقبت است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی آزادی است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی محبت است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی ایمان است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی زیبائی است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی آفرینش است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی رفاقت است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی هنر است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/


زندگی خیال انگیز است
http://groups.yahoo.com/group/Goddess_of_Success/

گرچه زیباترین واژه ها در بیان زندگی نمی گنجد،

امــــا زنــدگی زیبـــاست ...؛