اگه زندگی سخت شده…

اگه حقوق شرکت کمه...

اگه پاداش نمی دن...

اگه اضافه حقوق نداری...

اگه دیگه امنیت شغلی نداری...

اگه قسط هات عقب افتاده...

بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.