فقط لذت ببرید
برای ناراحت بودن خیلی وقت داری ، پس چرا به فردا موکولش نكنی؟ مارك فیشر

http://www.2topics.com/group/files/31/08.jpg