یه روزی یه مرده نشسته بود و داشت روزنامه اش رو
می خوند كه زنش یهو ماهی تابه رو می كوبه سرش.
مرده میگه: برا چی این كارو كردی؟
زنش جواب میده به خاطر این زدمت كه تو جیب شلوارت
یه تیكه كاغذ پیدا كردم كه توش اسم جنى (یه دختر)
نوشته شده بود ...

 

مرده میگه وقتی هفته پیش برای تماشای مسابقه اسب دوانی
رفته بودم اسبی كه روش شرط بندی كردم اسمش جنی بود.

زنش معذرت خواهی می کنه و میره به کارای خونه برسه.
سه روز بعدش مرد داشت تلویزین تماشا می كرد كه
زنش این بار با یه قابلمه ی بزرگتر كوبید رو سر
مرده که تقریبا بیهوش شد.
وقتی به خودش اومد پرسید این بار برا چی منو زدی
زنش جواب داد آخه اسبت زنگ زده بود