مقام های سوم تا اول سال پیش

یکم از بلژیک

http://protogenea.persiangig.com/image/husband/image001_002.jpg

دومی آمریکایی بود

http://protogenea.persiangig.com/image/husband/image002_002.jpg

 

و سومی از انگلستان

http://protogenea.persiangig.com/image/husband/image003.jpg

امسال :

مقام سوم را شرکت کننده ای از ترکیه بدست آورد

http://protogenea.persiangig.com/image/husband/image004.jpg

مقام دوم هم نصیب شرکت کننده ای از صربستان شد

http://protogenea.persiangig.com/image/husband/image005.jpg

و

شرکت کننده ی ایرلندی مقام نخست را کسب کرد

به خاطر حرکت واقعا رمانتیک خود

ببینید : دست خانم را گرفته

http://protogenea.persiangig.com/image/husband/image006.jpg