با تامل در پاسخ‌های برخی دانش آموزان (شاید هم دانشجویان) متوجه علت خودكشی دبیران و اساتید ریاضی خواهید شد!
http://www.2topics.com/group/files/27/03.jpghttp://www.2topics.com/group/files/27/05.jpg

http://www.2topics.com/group/files/27/07.jpg