استرس یک بخش طبیعی از زندگی همه افراد بشر است.بر اساس تحقیقات علمی، وجود استرس سبب می شودکـه بدن واکنش نرمال از خود نشان دهد.

زمانیکه انسانـهـابا وقایع فیـزیکی یـا احساسی متفـاوت روبرو می شوند که بــه عنوان مثال ممکن است برایشان تهدید آمـیـز بـــاشـد، واکنشی کـه بـــدن برای غلبه بر این موقعیت از خود نشان می دهد، به عنوان استرس شناخته می شود.با زندگی های پر مشـغله و پــر سرعــت امــــروزی، شـکی نیست که استرس یکی از مشکلات اساسی بشر است.